ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earmark for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earmark for*, -earmark for-

earmark for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earmark for (phrv.) มีพอสำหรับ See also: เพียงพอกับ, เหมาะสมกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earmark for
Back to top