ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dust cover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dust cover*, -dust cover-

dust cover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dust cover (n.) กระดาษหุ้มหนังสือ See also: กระดาษห่อหนังสือ Syn. wrapper

dust cover ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダストカバー[, dasutokaba-] (n) {comp} jacket; book jacket; dust cover
ジャケット(P);ジャケツ[, jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover

dust cover ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schonbezug {m}dust cover
Schutzumschlag {m}dust cover; dust jacket; dust wrapper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dust cover
Back to top