ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

due to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *due to*, -due to-

due to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
due to (adj.) เนื่องจาก See also: เพราะ, สาเหตุจาก Syn. owing to, caused
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ
The law is due to take effect from April 6.กฎหมายจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน
Half the work we do... goes down the toilet due to contamination.ต้องทิ้งหมด เพราะมีการปนเปื้อน
It's all due to Jonathan Switcher.ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานของ โจนาธาน สวิทช์เชอร์...
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ
This area is being cordoned off due to a terrorist bombing.พื้นที่นี้ถูกปิดอันเนื่อง มาจากมีการวางระเบิด
I'm due to get out of here, and I have had it with assholic behavior.ฉันอยากจะออกไปข้างนอกซะที เบื่อที่นี่เต็มแก่ล่ะ
...I'm sorry, but due to circumstances beyond our control...ผมมีความเสียใจ.. ที่จะต้องเรียนว่ามีเหตุสุดวิสัย..
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ
All due to that "humane" teachingทั้งหมดเกิดจากการที่การเรียนการสอนแบบ "มีน้ำใจ"
This time, due to your feat I had to take you back to the schoolเวลานี้เนื่องจากความสำเร็จของคุณ ฉันต้องให้คุณกลับมาที่โรงเรียน

due to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
发绀[fā gàn, ㄈㄚ ㄍㄢˋ, 发绀 / 發紺] cyanosis (blue skin due to lack of oxygen in blood)
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 干眼症] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)
知识就是力量[zhī shi jiù shì lì liang, ㄓ ㄕ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 知识就是力量 / 知識就是力量] Knowledge is power, slogan originally due to Francis Bacon 弗蘭西斯·培根|弗兰西斯·培根
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, 气喘 / 氣喘] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
重影[chóng yǐng, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重影] overlapping images; double exposure of photo (e.g. due to fault or motion of camera); double vision
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, 血肿 / 血腫] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, 鬼火] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, 由于 / 由於] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because
忌恨[jì hèn, ㄐㄧˋ ㄏㄣˋ, 忌恨] hate (due to envy etc)
松动[sōng dòng, ㄙㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 松动 / 鬆動] slack (due to loose joint)

due to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
ソーラーポンド[, so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection)
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead)
とあって[, toatte] (conj) due to the fact that; because of
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
不才の致す所[ふさいのいたすところ, fusainoitasutokoro] (n) being due to my incompetence
事による[ことによる, kotoniyoru] (exp,v5r) (1) (uk) (See に依る) depending on the circumstances; (2) due to (with modifying verb); (P)
他色[たしょく, tashoku] (n) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration)
仮色[かしょく, kashoku] (n) (See 他色) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration)
出来ちゃった結婚;できちゃった結婚[できちゃったけっこん, dekichattakekkon] (n) (See 出来婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin)
失声症[しっせいしょう, shisseishou] (n) (See 失語症) aphonia (loss of speech, due to damage to the larynx, etc.)
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos
屈まる[かがまる;こごまる;くぐまる(ok), kagamaru ; kogomaru ; kugumaru (ok)] (v5r,vi) to bow (of one's back, e.g. due to age); to bend
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously)
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P)
忌引き;忌引[きびき, kibiki] (n) absence from work (school) due to mourning
振り逃げ[ふりにげ, furinige] (n) reaching first base safely due to opponent's error
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) {comp} corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text
末法思想[まっぽうしそう, mappoushisou] (n) pessimism due to decadent-age theory
水入り二番後撮り直し[みずいりにばんごとりなおし, mizuirinibangotorinaoshi] (n) rematch due to overlong (over 10 min) sumo bout
河道閉塞[かどうへいそく, kadouheisoku] (n) natural damming (of a river due to landslide, etc.)
泣き黒子;泣きぼくろ[なきぼくろ, nakibokuro] (n) mole under the eye (supposedly due to having cried)
湿田[しつでん, shitsuden] (n) a paddy moist all year due to improper irrigation
無雪[むせつ, musetsu] (n) (1) (obsc) disappearance of snow (i.e. due to melting); (2) (obsc) lack of snow (i.e. snow not falling)
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit
特需景気[とくじゅけいき, tokujukeiki] (n) economic boom due to special procurements, esp. in wartime
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo)
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes
繰り上げ当選;繰上げ当選[くりあげとうせん, kuriagetousen] (n) win an election due to another's death or disqualification
義理マン;義理まん[ぎりマン(義理マン);ぎりまん(義理まん), giri man ( giri man ); giriman ( giri man )] (n) (sl) sexual intercourse permitted (by a woman) due to a sense of obligation (rather than desire)
胎児切迫仮死[たいじせっぱくかし, taijiseppakukashi] (n) fetal death due to distress
腰を抜かす[こしをぬかす, koshiwonukasu] (exp,v5s) (1) (See 腰抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise
腰抜かす[こしぬかす, koshinukasu] (v5s) (1) (See 腰を抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise; to lose one's legs

due to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจริยวัตร[n.] (ājariyawat) EN: proper behavior toward teachers ; services due to a monk-teacher FR:
โดย[conj.] (dōi) EN: due to ; because ; in accordance with FR:
โดยเหตุที่[conj.] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of FR: à cause de ; d'autant que ; pour cause de ; puisque
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai) EN: due to a misunderstanding FR:
ด้วย[prep.] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; grâce à ; dû à
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind FR: devoir
เข้ารกเข้าพง[v. (loc.)] (khaorokkhao) EN: err due to lack of knowledge FR:
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomph) EN: illness believed to be due to black magic FR:
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
เนื่องด้วย[conj.] (neūangdūay) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to (the fact that) ; owing to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for FR: par suite de ; dû à ; à cause de ; du fait de ; comme ; car
เนื่องมาจาก[conj.] (neūangmājāk) EN: owing to ; because ; due to FR:
เพราะหลักฐานไม่พอ[xp] (phrǿ lakthā) EN: due to lack of evidence ; for want of proof FR:
โทสาคติ[n.] (thōsākhati) EN: partiality due to anger ; wrong way of behaviour consisting in hatred ; prejudice caused by hatred FR:
ติด[v.] (tit) EN: owe ; be owed ; be due to FR:
วาสนา[n.] (wātsanā) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity FR: destin [m] ; sort [m]

due to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallbeschleunigung {f}acceleration due to gravity; acceleration of gravity
Mangel {m} | in Ermangelung vondefault | in default of; due to default of
saisonbedingt {adv}due to seasonal influences

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า due to
Back to top