ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drywall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drywall*, -drywall-

drywall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drywall (n.) แผ่นผนังที่อยู่ภายในกำแพง Syn. gypsum board, plasterboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drywall
Back to top