ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry season

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry season*, -dry season-

dry season ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry season (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry climate, dry season
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dry seasonฤดูแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฤดูแล้ง (n.) dry season Syn. หน้าแล้ง
หน้าแล้ง (n.) dry season Syn. ฤดูแล้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the dry season, women from local villages dig them with their bare hands.ในหน้าแล้ง,หญิงชาวบ้านต้องขุดบ่อด้วยมือเปล่า
They absorb it in the wet season and release it in the dry season.พวกมันดูดซึมน้ำในฤดูฝน และปลดปล่อยออกมาในฤดูแล้ง

dry season ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渇水期[かっすいき, kassuiki] (n) dry season
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer
乾期(P);乾季(P)[かんき, kanki] (n,adj-no) dry season; (P)
乾燥季;乾燥期[かんそうき, kansouki] (n) dry season; dry spell; dry period

dry season ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าแล้ง[n. exp.] (nā laēng) EN: dry season FR: saison sèche [f] ; saison aride [f]
ฤดูแล้ง[n. exp.] (reudū laēng) EN: dry season FR: saison sèche [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry season
Back to top