ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry off*, -dry off-

dry off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry off (phrv.) ทำให้แห้ง See also: แห้ง Syn. dry out, dry up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For god's sake dry off you're going to catch a cold.พระเจ้าช่วย เช็ดตัวให้แห้งสิ เดี๋ยวก็เป็นไข้หรอก
At the vassar library is so not worth it. Ah. Why don't you, uh, dry off and get something to eat?ที่ห้องสมุด vassar มันไม่คุ้มกันอย่างมาก อ่า ทำไมคุณไม่ไปทำให้แห้ง และก็หาอะไรมารองท้อง
All I can do is let you in for a minute. Dry off, use the phone if you want to.คงพอได้ ขอผมเปลี่ยนเสื้อผ้าสักครู่
Here's a towel, better dry off.นี่ผ้าขนหนูทำตัวให้แห้งก่อน
Come on in and dry off.เข้ามาทำตัวให้แห้งก่อนสิ
I know somewhere where we can dry off.ฉันรู้จักที่ที่เราจะทำเสื้อให้แห้งได้
Where's your towel? I need to dry off.ที่ไหนผ้าขนหนูของคุณ ฉันจำเป็นต้องแห้ง.

dry off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)

dry off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานสัตวบาล[n. exp.] (jaophanakng) EN: animal husbandry officer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry off
Back to top