ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry cell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry cell*, -dry cell-

dry cell ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
dry cellแบตเตอรี่แห้ง,ถ่านไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

dry cell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンガン乾電池[マンガンかんでんち, mangan kandenchi] (n) manganese dry cell
積層乾電池[せきそうかんでんち, sekisoukandenchi] (n) layered dry cell (battery)
乾電池[かんでんち, kandenchi] (n) dry cell; battery; (P)

dry cell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถ่าน[n.] (thān) EN: dry cell ; battery FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]
ถ่านไฟฉาย[n.] (thānfaichāi) EN: dry battery ; dry cell FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]

dry cell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trockenbatterie {f}dry battery; dry cell
Trockenelement {n}dry cell; dry battery; dry element

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry cell
Back to top