ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drop to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drop to*, -drop to-

drop to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drop to (phrv.) ตกลงสู่ See also: ตกสู่, ต่ำลง
drop to (phrv.) คุกเข่าลง Syn. drop down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let your hand drop to your side and let the gun slip out.ปล่อยให้มือของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณและปล่อยให้ปืนหลุดออก
Does one's head drop to the side when one dies?หัวเราจะเอนไปด้านข้างไหม ตอนเราตายเนี่ย?
For those of you who will right now... drop to your knees and ask to be purified.ผู้ใดพร้อมที่จะน้อมรับศรัทธา จงคุกเข้าลงกับพื้น และร้องขอการชำระบาป เราไม่มีวันน้อมรับ
But on the way we must drop to some villages.ระหว่างทางต้องปล่อยของให้ตามหมูบ้านด้วย
You go out the door, I'll drop to the floor.คุณออกประตูไป ผมจะหมอบลงพื้น
Tell me you wouldn't drop to your fucking knees and suck Johnny's cock in two seconds, if he asked you.ว่านายจะไม่นั่งคุกเข่า แล้วอมนกเขาให้จอห์นนี่ในเวลา 2 นาที ถ้าเขาขอให้ทำ
"Water, water everywhere, and... not a drop to drink."น้ำ.. น้ำมืแต่น้ำ ไม่มืสักหยดที่ดื่มได้
You drop to thisคุณทำไอ้นี่หล่นไว้น่ะ
#...down like a glock when the cops say "freeze" # # and put your hands in the air and drop to your knees # # and beg me not to blast a paragraph # # and at last I murder the mass 'cause I'm killin' it #ใหญ่อีก ใหญ่อีก ใหญ่อีก ใหญ่อีก สวัสดี... - น้องชื่อะไรจ๊ะ
Hands behind your head and drop to the floor!เอามือไว้บนหัวและหมอบลง
But I haven't had a drop to drink since we got here.แต่ฉันไม่ได้ดื่มเลยสักหยด ตั้งแต่เรามาอยู่กันที่นี่
Nor any drop to drinkแต่ไม่มีซักหยดที่กินได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drop to
Back to top