ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drop off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drop off*, -drop off-

drop off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drop off (phrv.) หลุด See also: หล่น, ร่วง Syn. fall off, tumble off
drop off (phrv.) อยู่ต่ำลงไปมากทันที Syn. drop away, fall off, fall away
drop off (phrv.) ทิ้งไว้ See also: จอดไว้
drop off (phrv.) ต่ำกว่า See also: น้อยกว่า
drop off (phrv.) แย่ลง Syn. drop away, fall away, fall behind, fall off, go off
drop off (phrv.) หลับ Syn. doze off
drop off (vi.) ตกลง See also: หล่น, ลดลง, น้อยลง
drop off (vt.) ส่งของหรือผู้โดยสาร
drop off (vi.) หลับ See also: ผลอยหลับ Syn. count sheep, nod off, take a nap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had to drop off some guns at Jimmy's... to match some silencers he had.ให้ตรงกับที่เก็บเสียงของเขา
My plan was to drop off my brother at the house and pick up Karen.แผนของผมคือส่งน้องกลับบ้าน และไปรับคาเรน
So drop off and swim to the shore.งั้นก็ปล่อยมือแล้วว่่ายน้ำไปขึ้นฝั่งสิ
I come over, drop off spare keys like you want me to.ฉันมาเหนือ, ทิ้งออกจากสำรองคีย์\เหมือนคุณต้องการให้ฉัน
You drop off the face of the Earth for a few days, wake up with a memory hole, a killer headache, and a souvenir.คุณได้ข่าวปีเตอร์ไหม? ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นน้องชาย เขาบินออกนอกหน้าต่างเพื่อหนีผม ผมเดาว่าเขาจะกลับมาเคาะประตูห้องผม
Um,remember that day,uh... when al was going to drop off the account information?แบบว่า จำวันนั้นได้ไหม? วันที่ อาลจะมาส่งเอกสารเรื่องบัญชีของคุณ
I just have to drop off a gift to my manicurist.เดี๋ยวแวะเอาของไปให้คนทำเล็บก่อน
Hi, I'm here to drop off some information about an electrician for Bill Compton.หวัดดีค่ะ ฉันเอามาส่งข้อมูล จากการไฟฟ้าให้บิล คอมพ์ตัน
THE GUY WHO CALLED 911 CAME HERE TO DROP OFF HIS TODDLER,เราน่าจะดูกันว่าการวิเคราะห์เหยื่อ จะบอกอะไรได้บ้าง
When a parent arrived at 9:30 this morning to drop off her child,she discovered the door...เวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีเมื่อผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งมาส่งลูกของเธอ ที่นั่น เธอพบว่าประตู...
{\pos(192,210)}We pick up the money from one, we drop off the guns at the other.เรารับเงินจากอีกฝ่ายหนึ่ง เเต่เราส่งมอบปืนให้กับอีกฝ่าย
You and Tig pick up the money. Me and Jax drop off the guns.นายกับทิกไปรับเงิน ฉันกับเเจ็คจะไปส่งมอบปืน

drop off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)

drop off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
ตก[v.] (tok) EN: fall ; drop ; fall off ; drop off ; fall down ; tumble FR: tomber ; chuter ; choir
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drop off
Back to top