ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drop by drop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drop by drop*, -drop by drop-

drop by drop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นหยด ๆ[n. exp.] (pen yot yot) EN: drop by drop FR: goutte à goutte
เหยาะ[v.] (yǿ) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu
หยอด[v.] (yøt) EN: drop ; pour out drop by drop ; pour slowly ; feed small quantities FR: instiller ; verser goutte à goutte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drop by drop
Back to top