ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drop away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drop away*, -drop away-

drop away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drop away (phrv.) อยู่ต่ำลงไป Syn. drop off, fall away, fall off
drop away (phrv.) น้อยลง See also: ลดลง Syn. drop off, fall away, fall off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Happiness... is just a teardrop away.อะไรที่เหมาะสม... แค่เพียงหยด น้ำตาออกมา.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drop away
Back to top