ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drop astern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drop astern*, -drop astern-

drop astern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drop astern (phrv.) อยู่ข้างหลัง See also: ตามหลัง Syn. fall astern

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drop astern
Back to top