ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drool over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drool over*, -drool over-

drool over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drool over (phrv.) (น้ำ, น้ำลาย) ไหลย้อยลงมาจาก Syn. slobber over
drool over (phrv.) หลงใหล See also: ชื่นชอบอย่างยิ่ง Syn. slobber over, slop over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They drool over your tortures.พวกเขาชอบดูความเจ็บปวดของแก
I wish you'd lose the shirt so I can drool over that hot bod.ฉันหวังว่าเธอจะถอดเสื้อ ฉันจะได้เลียให้ทั่วร่างเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drool over
Back to top