ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

driving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *driving*, -driving-

driving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
driving force (n.) แรงบันดาลใจ See also: แรงจูงใจ Syn. motive
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินทาง (v.) transgress the white line (in driving ) See also: stride over other people´s driving lane Syn. ล้ำทาง
ล้ำทาง (v.) transgress the white line (in driving ) See also: stride over other people´s driving lane
การขับ (n.) driving
การขับขี่ (n.) driving See also: steering
ใบอนุญาตขับรถ (n.) driving license Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're driving me crazy!เธอกำลังทำให้ฉันบ้าคลั่งนะ
I got stuck in a traffic jam while I was driving homeฉันติดแหง็กอยู่ในการจราจร ขณะที่กำลังขับรถกลับบ้าน
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?

driving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开车人[kāi chē rén, ㄎㄞ ㄔㄜ ㄖㄣˊ, 开车人 / 開車人] driver; person driving a vehicle

driving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre
ドライビングコンテスト[, doraibingukontesuto] (n) driving contest
ドラコン[, dorakon] (n) (abbr) driving contest (golf); longest drive contest
ペーパードライバー[, pe-pa-doraiba-] (n) person with driving licence but no practice (practise, license) (wasei
乗り付ける;乗りつける[のりつける, noritsukeru] (v1,vi) (1) to ride up to; to drive up to; (2) to get used to riding; to get used to driving
卒業検定[そつぎょうけんてい, sotsugyoukentei] (n) driving school qualifying test (can lead to waiver of a formal test)
推力[すいりょく, suiryoku] (n) thrust; driving force; propulsion
推進[すいしん, suishin] (n,vs) (1) propulsion; driving force; (2) implementation; promotion (e.g. of a government policy); (P)
推進者[すいしんしゃ, suishinsha] (n) promoter; instigator; driving force; pioneer; leader
横殴り[よこなぐり, yokonaguri] (n) striking on the side; slanting or driving (rain); side sweep; side blow
立て役者;立役者[たてやくしゃ, tateyakusha] (n) leading actor; person who acts as driving force behind something; key figure; leading spirit; central figure
自動車教習所[じどうしゃきょうしゅうじょ, jidoushakyoushuujo] (n) driving school
蛇行運転[だこううんてん, dakouunten] (n) erratic driving; driving in a zigzag
追出[ついしゅつ, tsuishutsu] (n,vs) (arch) (See 追い出す) expelling; driving out
遣悶[けんもん, kenmon] (n,vs) driving away melancholy
食い込み[くいこみ, kuikomi] (n) (vulg) wedgie (to a girl) i.e. pulling up the underwear from the back, driving it into the vulva
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P)
飲酒運転[いんしゅうんてん, inshuunten] (n) drunken driving
馬追い[うまおい, umaoi] (n) (1) loading a horse with passengers or baggage; (2) driving a horse into a pen; (3) (abbr) (See 馬追虫) Hexacentrus japonicus (species of katydid); Hexacentrus unicolor (species of katydid)
駆動力[くどうりょく, kudouryoku] (n) driving power
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P)
指名ドライバー[しめいドライバー, shimei doraiba-] (n) designated driver (to prevent drunk driving)
指名運転者[しめいうんてんしゃ, shimeiuntensha] (n) designated driver (to prevent drunk driving)
暴走[ぼうそう, bousou] (n,vs) running wildly; reckless driving; runaway; rampage; (P)
暴走族[ぼうそうぞく, bousouzoku] (n) (See 珍走団) club of rabble-rousing reckless-driving delinquents; biker gang; group of hot rodders
杭打ち[くいうち, kuiuchi] (n) pile-driving; piling
猛烈社員;モーレツ社員[もうれつしゃいん(猛烈社員);モーレツしゃいん(モーレツ社員), mouretsushain ( mouretsu shain ); mo-retsu shain ( mo-retsu shain )] (n) gung-ho organization (corporate) man (woman); go-getter worker; hard-driving worker; workaholic employee

driving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบอนุญาตขับขี่ [n.] (baianuyātkh) EN: driving licence ; driving license (Am.) FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: driving licence ; driving license (Am.) FR: permis de conduire [m]
การขับขี่[n.] (kān khapkhī) EN: driving ; steering FR: conduite
การขับขี่ปลอดภัย[n. exp.] (kān khapkhī) EN: safty driving FR:
การขับรถ[n. exp.] (kān khap ro) EN: driving FR: conduite automobile [f] ; conduite [f]
การสอบใบขับขี่ [n. exp.] (kān søp bai) EN: driving test FR: passage du permis de conduire [m] ; passage du permis [m]
การสอบใบขับขี่รถยนต์[n. exp.] (kān søp bai) EN: driving test FR: passage du permis de conduire [m] ; passage du permis [m]
กินทาง[v.] (kinthāng) EN: cross the white line ; stride over other people's driving lane FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
ปัจจัยผลักดัน[n. exp.] (patjai phla) EN: driving factor FR:
แรงขับเคลื่อน[n. exp.] (raēng khapk) EN: motion force ; driving force ; propulsion FR: force motrice [f]
แรงกระตุ้น[n. exp.] (raēng kratu) EN: motivation ; stimulant ; incentive ; driving force FR: motivation [f]
เรียนขับรถ[v. exp.] (rīen khap r) EN: take driving lessons FR: prendre des cours de conduite ; apprendre à conduire
สอบใบขับขี่ตก[v. exp.] (søpbaikhapk) EN: fail driving test FR: rater le permis de conduire
รถยนต์ไร้คนขับ[n. exp.] (rotyon rai ) EN: self-driving car FR: voiture sans conducteur [f]

driving ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel
Fahrweise {f}way of driving; quality of driving
Potentialdifferenz {f}driving head
Trieb {m} (treibende Kraft)driving force

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า driving
Back to top