ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drink to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drink to*, -drink to-

drink to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drink to (phrv.) ดื่มอวยพร See also: ดื่มเพื่อเกียรติกับ
drink to excess (idm.) ดื่มเหล้ามากเกินไป See also: ดื่มเหล้าไม่หยุด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want a drink? Drink to your leg?- ดื่มหน่อยมั้ย ดื่มให้ขาคุณ
I normally drink vegetable juice during business hours, but for this... let's drink to Senator Keeley's daughter and our Val.ตามปกติผมจะดื่มน้ำผักในช่วงเวลาทำการ แต่สำหรับนี้ ... ขอดื่มให้กับลูกสาวของวุฒิสมาชิกคีเลย์และวาลของเรา
Why can't I have a little drink to unwind myself?ทำไมจะดื่มผ่อนคลายให้ตัวเองไม่ได้
I'll drink to that.ผมจะดื่มเพื่อสิ่งนั้น
Well, you definitely have to drink to the first one, because we all know you're not a virgin.เอาล่ะ เธอต้องเป็นคนแรก เพราะเรารู้กันทั้งนั้นว่าเธอไม่บริสุทธิ์แล้ว
I deserved a drink to celebrate.ฉันสมควรดื่มฉลองซะที
We'll drink to this. Cheers!มาเรามาดื่มกัน, ดื่ม!
What say we drink to their demise?เราคิดว่าสองคนนั้นคงเมาหนักใช่ไหม
Let's all drink to Arnie Copeland.ดื่มให้กับ อาร์นี่ คอปแลนด์
Cause I need a drink to say this.ใช่ เพราะฉันต้องการดื่มเลยพูดแบบนี้
"and drink to your comrade's eyes.แล้วดื่มให้กับดวงตาของมิตรสหาย
Deb can drink to his honor on her own.เดบคงดื่มฉลองให้เค้า ด้วยตัวคนเดียวได้

drink to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
迎い酒[むかいざけ, mukaizake] (n) (See むかえざけ) morning drink to get rid of a hangover
汲む[くむ, kumu] (v5m,vt) (1) to draw (water); to ladle; to dip; to scoop; to pump; (2) to have a drink together; (3) to consider; to sympathize with; to sympathise with; (P)
酌み交わす[くみかわす, kumikawasu] (v5s) to drink together
酒を過ごす[さけをすごす, sakewosugosu] (exp,v5s) to drink too much (alcohol)
酒を酌み交わす[さけをくみかわす, sakewokumikawasu] (exp,v5s) to help one another to sake; to drink together
飲み過ぎる[のみすぎる, nomisugiru] (v1) to drink too much

drink to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื่มจัด[v. exp.] (deūm jat) EN: drink too much ; drink a lot FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drink to
Back to top