ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drench in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drench in*, -drench in-

drench in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drench in (phrv.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้เปียก, ทำให้ชุ่ม Syn. saturate with, soak with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drench in
Back to top