ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dredge up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dredge up*, -dredge up-

dredge up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dredge up (phrv.) ขุด See also: ขุดลอก, ตัก
dredge up (phrv.) สร้างเรื่อง See also: ก่อเรื่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอกเลน (v.) dredge up mud See also: dig up or remove mud from canals or small waterways, clean out stagnant waterways or pools Syn. โกยเลน
โกยเลน (v.) dredge up mud See also: dig up or remove mud from canals or small waterways, clean out stagnant waterways or pools
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you sure it's a good idea to dredge up all that Lundy stuff?แน่ใจหรอว่า คิดดีแล้วน่ะ ที่จะพูดเรื่องของลันดี้
Now, just remember, we're here to talk to Damon, not to yell, not to dredge up the past, and most definitely not to pick a fight.ตอนนี้แค่จำไว้ว่า เราอยู่ที่นี่ เพื่อคุยดีๆกับเดม่อน ไม่ใช่ตะคอก ไม่ขุดคุ้ยเรื่องอดีต และที่สำคัญ

dredge up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dredge up
Back to top