ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

draw ahead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *draw ahead*, -draw ahead-

draw ahead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
draw ahead (phrv.) เคลื่อนนำหน้า See also: ไปนำหน้า, แล่นนำหน้า Syn. move ahead
draw ahead (phrv.) ทิ้งห่างออกไป (ในการแข่งขัน) See also: นำหน้าออกไป, นำห่างออกไป Syn. move ahead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า draw ahead
Back to top