ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drain off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drain off*, -drain off-

drain off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drain off (phrv.) ระบายออกไป Syn. drain away
drain off (phrv.) ดื่มจนหมด

drain off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็ดน้ำ[v.] (chetnām) EN: pour the water from the boiled rice ; drain off water from the boiled rice FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drain off
Back to top