ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drain into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drain into*, -drain into-

drain into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drain into (phrv.) ไหลลงสู่ (แม่น้ำ, ผืนดิน) Syn. empty into, flow into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do we just tip it over and let it drain into a tub, or insert a tube or...แล้วรอให้มันไหลลงไปในอ่าง หรือว่าจะสอดท่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drain into
Back to top