ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drain away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drain away*, -drain away-

drain away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drain away (phrv.) ไหลออกไป See also: ระบายออกไป Syn. drain off
drain away (phrv.) หลั่งไหลไป
drain away (phrv.) ทำให้หมดแรง See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน
drain away (phrv.) ถูกใช้ไปจนหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Until you stand by, hopelessly watching everything that you own drain away in front of your greedy little eyes.จนกว่าคุณยืนโดยหวังด ทุกอย่างที่คุณเป็นเจ้าของท่อระบายน้ำออกไป ในด้านหน้าของตาของคุณโลภน้อย.

drain away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捌かす;捌す[はかす, hakasu] (v5s,vt) (1) to drain away; (2) to sell off; to dispose of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drain away
Back to top