ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drag in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drag in*, -drag in-

drag in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drag in (phrv.) ลากเข้าไป
drag in (phrv.) แนะนำโดยไม่จำเป็น See also: นำเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็น Syn. drag up
drag into (phrv.) ลากเข้าไป
drag into (phrv.) ชักนำไปสู่ See also: นำไปสู่
drag into (phrv.) พูดเรื่อง...โดยไม่จำเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're businessmen. They can't sell drag in Albuquerque.พวกเขาเป็นนักธุรกิจ กลัวขายไม่ออกถ้ามีกระเทย
Percy thinks you're an analyst who collects paper trails and connects dots, but who'll never hit pay dirt, which is what he will continue to think if you drag in Birkhoff on his pre-Division hacker charges.เพอร์ซี่คิดว่าคุณเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแกะรอยตามเอกสารที่ได้มา และปะติดปะต่อเรื่อง ซึ่งไม่มีทางมีผลงานดีเลิศ ซึ่งเขาจะต้องคิดต่อไป
Drag into his office and scream at for half an hour. All right, all right.ก็ได้ๆ เธอต้องการอะไร?
You take me for some back-alley Sally you can drag into a--เจ้าคิดว่าข้าเป็น หญิงงามเมืองหรืออย่างไร ที่จะลากเข้า
How you doin'? What did the cat drag in?เป็นไงมั่ง ดูซิว่าแมวลากอะไรมา?

drag in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P)
引き入れる;引きいれる;引入れる(io)[ひきいれる, hikiireru] (v1,vt) to drag into; to win over
引き摺り込む;引き摺りこむ;引きずり込む;引摺り込む[ひきずりこむ, hikizurikomu] (v5m,vt) to drag in; to pull in

drag in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involved FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à

drag in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleppzeiger {m}drag indicator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drag in
Back to top