ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drag down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drag down*, -drag down-

drag down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drag down (phrv.) ลากลงไป Syn. pull down
drag down (phrv.) ทำให้เหนื่อยอ่อน (หลังจากเจ็บป่วย) See also: ทำให้อ่อนเพลีย (หลังจากเจ็บป่วย) Syn. pull down
drag down (phrv.) ทำให้ตกต่ำ (ทางสังคมหรือจิตใจ) Syn. pull down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Better for them to drag down Pearson.มันจะดีสำหรับพวกเขาถ้าลากเพียร์สันเข้ามาเกี่ยวด้วย

drag down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き下ろす;引下ろす(io);引きおろす;引き降ろす[ひきおろす, hikiorosu] (v5s,vt) to haul down; to drag down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drag down
Back to top