ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doublet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doublet*, -doublet-

doublet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doublet (n.) คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์) See also: คำที่กลายมา Syn. paronym

doublet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブレット[, daburetto] (n) doublet (14th-17th century men's jacket)
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket

doublet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
คำซ้อน[n. exp.] (kham søn) EN: doublet ; couplet FR:

doublet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dublette {f}doublet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doublet
Back to top