ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

domesticated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *domesticated*, -domesticated-

domesticated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
domesticated (adj.) ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา See also: ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ประจำวัน, เกี่ยวกับภาษาพูด Syn. native, natural

domesticated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, 牲畜] domesticated animals; livestock
畜产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 畜产品 / 畜產品] domesticated animal products
[chù, ㄔㄨˋ, 畜] livestock; domesticated animal; domestic animal

domesticated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家猫[いえねこ;イエネコ, ieneko ; ieneko] (n) domesticated cat
家蚕[かさん, kasan] (n) (See 野蚕) domesticated silkworm
猪;豬;豕[い, i] (n) (arch) hog (esp. a wild boar, but also including the domesticated pig)
慣れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P)
馴れた[なれた, nareta] (adj-f) domesticated; tame

domesticated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classif.: domesticated elephants] FR: [classif. : éléphants domestiques]
เชื่อง[adj.] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle ; tractable ; submissive FR: apprivoisé ; domestiqué ; docile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า domesticated
Back to top