ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dogberry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dogberry*, -dogberry-

dogberry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dogberry (n.) ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dogberry
Back to top