ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

do out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *do out of*, -do out of-

do out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
do out of (phrv.) ฉ้อโกงเพื่อ See also: หลอกลวงเพื่อ, ลวงเพื่อเอา Syn. cheat out of
do out of (phrv.) ป้องกันไม่ให้กระทำ See also: ห้ามไม่ให้ทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What I do for her, I do out of love.ทุกสิ่งที่ผมทำไปผมทำด้วยความรัก
Infinitely better in your presence than I do out of it, Senorita Sandoval.เป็นเกียรติที่ได้พบคุณมากกว่า ซิณญอริตา แซนโดวาล
Someone who want the same things that you do out of life.ซักวันหนึ่งคุณจะต้องการเหมือนกับผมฃNออกไปจากชีวิตชั้นซะ
What should I do out of the house, Uncle Adam?ผมควรออกไปทำอะไรนอกบ้านเหรอ คุณลุงอดัม
I drove a real-life desperado out of town.ผมไล่โจรตัวจริงออกจากเมือง

do out of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า do out of
Back to top