ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

do away with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *do away with*, -do away with-

do away with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
do away with (phrv.) ล้มเลิกไป See also: ทำให้พ้นไป, ขจัด, กำจัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
Are you looking for that snake in order to do away with yourself?เธอกำลังหางูนั่น เพื่อให้ตัวเองตายแล้วไปจากที่นี่เหรอ
You want to do away with all pure research now?คุณต้องการที่จะทำไปด้วย ทุกงานวิจัยบริสุทธิ์ตอนนี้หรือไม่
Shame I have to do away with you both.จริงเหรอ เสียดายที่ต้องกำจัดนายทิ้งทั้งคู่
A plan that would do away with the asylum altogether.แผนที่จะจัดการสถานพักพิง
Do away with it! record keeperพูดว่าอะไรนะ ผมก็ได้รับเอกสารแบบเดียวกับคุณ
Do away with me by making me take the stairs.ทำแบบนั้นเลย ฆ่าฉันโดยการให้ฉันขึ้นบันไดเลย
Do away with me, so that I can be with my motherยกเลิกฉัน, ดังนั้น that I สามารถกับแม่ของฉัน

do away with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P)
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P)

do away with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind FR: abolir ; dissoudre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า do away with
Back to top