ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divide into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divide into*, -divide into-

divide into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divide into (phrv.) แบ่งเป็นชิ้นหรือเป็นส่วน Syn. cut into, divide in, separate into
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, divide into rows of five.เอ่อ แบ่งแถวๆ ละห้าคนน่ะ
We'll divide into two groups.เราจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม

divide into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely

divide into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三分[さんぷん, sanpun] (vs) to divide into three (parts); to trisect
五分[ごぶん, gobun] (vs) to divide into five parts
四分[しぶん, shibun] (n,vs) divide into four pieces; one fourth
細分[さいぶん, saibun] (n,vs) divide into small portions; (P)

divide into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups ; bisect FR: grouper
แบ่งพรรคแบ่งพวก[v. exp.] (baeng phak ) EN: divide into factions FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: separate ; divide into ; put apart FR: scinder le pays
แยกส่วน[v. exp.] (yaēk suan) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divide into
Back to top