ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divide between

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divide between*, -divide between-

divide between ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divide between (phrv.) แบ่งกันระหว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's trying to create a divide between us.ขอบคุณพระเจ้ามันไม่เลยเถิด
In the Eastern Slav Republic, the divide between rich and poor became so great it ignited the fuse of a new rebellion.ในสาธารณรัฐชนชาติชาวสลาฟตะวันออกนั้น ได้มีการให้แบ่งแยกชนชั้นระหว่าง คนรวย และคนจน และนั้น เป็นการจุดชนวนของการก่อจลาจลอีกครั้ง
Because when it comes to the law, there's a fairly large divide between not exactly and no.เพราะถ้าเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย มันจะมี ความต่างอย่างมากระหว่าง คำว่าไม่แน่ใจกับคำว่าไม่
Well, I've grown accustomed to a great divide between what people believe and what I know to be real.บังเอิญว่าฉันชินกับเส้นแบ่งระหว่าง... สิ่งที่ผู้คนเชื่อกับสิ่งที่ฉันรู้ว่าจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divide between
Back to top