ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disqualified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disqualified*, -disqualified-

disqualified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disqualified (vt.) ปลดหรือขับออกจากสมณเพศ See also: ทำให้สึกจากการเป็นพระ Syn. invalidated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disqualified
Back to top