ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discouraged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discouraged*, -discouraged-

discouraged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discouraged (adj.) หดหู่ใจ See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า Syn. unhappy, sad, desolate Ops. hopeful, cheerful
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถดถอย (v.) be discouraged See also: be disheartened, be depressed, be dispirited Syn. ย่อท้อ
ถอดใจ (v.) be discouraged See also: dishearten Syn. ยอมแพ้
ทดท้อ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be despondent Syn. ท้อ, ท้อถอย
ท้อใจ (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้, หมดหวัง Ops. มีกำลังใจ
ย่นย่อ (v.) be discouraged See also: be daunted, quail Syn. ท้อถอย, ย่อย่น, ย่อท้อ
ระอาใจ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be jaded Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
หมดจิตหมดใจ (v.) be discouraged See also: be depressed Syn. หมดกำลังใจ
หมดหวัง (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้ Ops. มีกำลังใจ
อ่อนจิตอ่อนใจ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be jaded Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ
ไม่ท้อ (adv.) undiscouragedly See also: resistibly Syn. ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้
ไม่ท้อ (v.) be not discouraged See also: be not disheartened, be not despondent, be dejected Syn. ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้
ไม่ย่อท้อ (adv.) undiscouragedly See also: resistibly Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้
ไม่ย่อท้อ (v.) be not discouraged See also: be not disheartened, be not despondent, be dejected Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้
ไม่ยอมแพ้ (adv.) undiscouragedly See also: resistibly Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ
ไม่ยอมแพ้ (v.) be not discouraged See also: be not disheartened, be not despondent, be dejected Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ
ไม่ยี่หระ (adv.) undiscouragedly See also: resistibly Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยอมแพ้
ไม่ยี่หระ (v.) be not discouraged See also: be not disheartened, be not despondent, be dejected Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't be discouraged!ฉันจะท้อไม่ได้

discouraged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, 心灰意冷] discouraged; downhearted
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, 心灰意懒 / 心灰意懶] discouraged; downhearted
灰心[huī xīn, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 灰心] lose heart; be discouraged
气馁[qì něi, ㄑㄧˋ ㄋㄟˇ, 气馁 / 氣餒] to be discouraged
泄劲[xiè jìn, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, 泄劲 / 洩勁] to lose heart; to feel discouraged

discouraged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged
屠所の羊[としょのひつじ, toshonohitsuji] (exp) discouraged person; (like a) sheep being led to a slaughterhouse
拉げる[ひしげる;ひしゃげる;へしゃげる, hishigeru ; hishageru ; heshageru] (v1,vi) (1) to be crushed; to be squashed (flat); (2) to be discouraged
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp,v5r) to feel dispirited; to feel discouraged
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from
憮然[ぶぜん, buzen] (n,adj-t,adv-to) discouraged; disappointed; astonished
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened
気落ち[きおち, kiochi] (n,vs) discouraged; dispirited; despondent
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb

discouraged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged ; disheartened ; dispirited FR: découragé
เจ่าจุก[adj.] (jaojuk) EN: dejected ; discouraged ; forlom FR: découragé
ละเหี่ยใจ[v. exp.] (lahīa jai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired FR:
หมดอาลัย[adj.] (mot-ālai) EN: in despair ; completely discouraged ; without hope ; dispirited ; despondent FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded FR:
ระทวย[adj.] (rathūay) EN: weary ; discouraged ; bored FR:
ระย่อ[adj.] (rayø) EN: in a funk ; discouraged FR:
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīakamlangj) EN: despond ; droop ; be discouraged FR: être découragé
เสียน้ำใจ[adj.] (sīanāmjai) EN: disappointed ; discouraged ; disheartened FR:
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent FR: se décourager ; baisser les bras
ท้อ[adj.] (thø) EN: discouraged ; disheartened FR: découragé
ท้อใจ[v.] (thø jai) EN: discourage ; be discouraged FR: décourager ; être découragé
ท้อแท้[v.] (thøthaē) EN: be in low spirit ; be downhearted ; be dejected ; be discouraged ; be dismayed FR: avoir le moral dans les chaussettes ; être découragé
ท้อแท้[adj.] (thøthaē) EN: dejected ; discouraged ; tired FR: démoralisé
ท้อถอย[adj.] (thøthøi) EN: discouraged ; dispirited FR: découragé ; abattu ; déprimé
ถอดใจ[v.] (thøtjai) EN: be disheartened ; be discouraged FR:
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted FR:
ทวย[adj.] (thūay) EN: weary ; discouraged ; bored FR:
แหยง[v.] (yaēng) EN: feel discouraged FR:
ยั่น[v.] (yan) EN: be apprehensive ; be discouraged FR:
อย่าท้อ[v. exp.] (yā thø) EN: don't be discouraged ! ; don't lose heart ! FR:
ย่นย่อ[adj.] (yonyø) EN: discouraged FR:

discouraged ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutlos; entmutigt {adj} | mutloser | am mutlosestendiscouraged | more discouraged | most discouraged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discouraged
Back to top