ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discommade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discommade*, -discommade-

discommade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discommade (vt.) ทำให้ไม่สะดวก See also: ทำให้ไม่สบาย, รบกวน Syn. bother, inconvenience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discommade
Back to top