ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

direct things

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *direct things*, -direct things-

direct things ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸を引く[いとをひく, itowohiku] (exp,v5k) (1) to pull (the puppet) strings; to direct things from behind the scenes; (2) to stretch out (and keep going); to linger on

direct things ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ว่าการ[v.] (wākān) EN: administer ; direct things ; be in charge ; govern FR: administrer ; gouverner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า direct things
Back to top