ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diplomatic relations

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diplomatic relations*, -diplomatic relations-

diplomatic relations ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, 正常化] normalization (of diplomatic relations etc)
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, 断交 / 斷交] break off diplomatic relations
外交关系[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 外交关系 / 外交關係] foreign relations; diplomatic relations
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 建立正式外交关系 / 建立正式外交關係] formally establish diplomatic relations
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
邦交[bāng jiāo, ㄅㄤ ㄐㄧㄠ, 邦交] relations between two countries; diplomatic relations

diplomatic relations ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国交を結ぶ[こっこうをむすぶ, kokkouwomusubu] (exp,v5b) to enter into diplomatic relations
外交関係[がいこうかんけい, gaikoukankei] (n) diplomatic relations

diplomatic relations ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสัมพันธ์ทางการทูต[n. exp.] (khwām samph) EN: diplomatic relations FR: relations diplomatiques [fpl]
พระราชไมตรี[n.] (phrarātcham) EN: friendly relations; diplomatic relations FR: relation amicale [f]
สัมพันธ์ทางการทูต[n. exp.] (samphan thā) EN: diplomatic relations FR: relations diplomatiques [fpl]
ตัดสัมพันธ์ทางการทูต[xp] (tat samphan) EN: sever diplomatic relations FR: rompre les relations diplomatiques

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diplomatic relations
Back to top