ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diplomatic corps

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diplomatic corps*, -diplomatic corps-

diplomatic corps ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
diplomatic corpsn. คณะทูตานุทูต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะฑูต (n.) diplomatic corps See also: diplomatic mission
คณะฑูต (n.) diplomatic corps See also: diplomatic mission
คณะฑูต (n.) diplomatic corps See also: diplomatic mission

diplomatic corps ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主席外交官[しゅせきがいこうかん, shusekigaikoukan] (n) doyen of the diplomatic corps
外交団[がいこうだん, gaikoudan] (n) diplomatic corps

diplomatic corps ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณบดีคณะทูต[n. exp.] (khanabodī k) EN: Dean of the Diplomatic Corps FR:
คณะทูต[n.] (khanathūt) EN: diplomatic corps FR: mission diplomatique [f] ; légation [f] ; corps diplomatique [m]
คณะทูตานุทูต[n. exp.] (khana thūtā) EN: diplomatic corps FR:
ทูตานุทูต[n.] (thūtānuthūt) EN: diplomatic corps FR: corps diplomatique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diplomatic corps
Back to top