ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dining room

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dining room*, -dining room-

dining room ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dining room (n.) ห้องอาหาร See also: ห้องทานข้าว, ห้องรับประทานอาหาร Syn. breakfast nook, dinette
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll show you the dining room or the kitchen or the ballroom.หรือห้องครัว หรือห้องบอลรูม
"Clock on the Wall" from A Dining Room Table by Dana S. Lee and Sarah Spring."คล็อค ออน เตอะ วอลล์" โดยดาน่า เอส.ลีและซาร่าห์ สปริง..
I grew up in a house just like this, except the dining room was over on this side...ยกเว้นห้องรับประทานอาหาร อยู่ทางด้านนี้... .
The dining room is empty.ห้องทานอาหารเย็นว่างเปล่า
Let's see if we can book the private dining room at the Britannian Hotel.ดูซิว่าเราจองห้องอาหารที่โรงแรมบริเทนเนียลได้มั้ย
The day she cursed me, there was a dead cat laid out on the dining room table.วันที่เธอสาปผม มีแมวตัวหนึ่งนอนตาย อยู่บนโต๊ะทานข้าว
I told Sweets that the developer saw a dead cat on the victim's dining room table before he went bald.ผมบอกสวีทส์ไปว่านักพัฒนาที่ดิน เห็นแมวตาย อยู่ในโต๊ะทานข้าวของเหยื่อ ก่อนที่เขาจะหัวล้าน
Actually, The ficus in the dining room has been eating it.- ต้นไม้ในห้องกินข้าวต่างหากที่กิน
I don't need a dining room table for 12 people.ฉันไม่ต้องการโต๊ะกินข้าวใหญ่โตหรูหรา
It's just, when you get home from school you gotta leave it on the dining room table.แค่ตอนที่ลูกกลับจากโรงเรียน ลูกต้องทิ้งมันไว้ที่โต๊ะทานข้าว
At the dining room table?บนโต๊ะอาหารเนี่ยนะคะ
Sweetie, will you do me a favor and set the dining room table?ที่รัก ช่วยทำอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหม และจัดโต๊ะกินข้าวด้วย

dining room ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饭厅[fàn tīng, ㄈㄢˋ ㄊㄧㄥ, 饭厅 / 飯廳] dining room; dining hall; mess hall
餐室[cān shì, ㄘㄢ ㄕˋ, 餐室] dining room

dining room ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイニングルーム[, daininguru-mu] (n) dining room
小上がり;小上り[こあがり, koagari] (n) raised tatami-floored seating area (usu. in a Japanese restaurant); small separate dining room
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
ダイニング[, dainingu] (n) (1) dining; (2) (abbr) dining room; (3) meal; (P)
居間兼食堂[いまけんしょくどう, imakenshokudou] (n) living room-cum-dining room
食堂[じきどう, jikidou] (n) (1) dining room; dining hall; cafeteria; messroom; (2) restaurant; eatery; snack bar; diner; (P)

dining room ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining room ; dining-room FR: salle à manger [f] ; salle de repas [f]
ห้องกินข้าว[n. exp.] (hǿng kin kh) EN: dining room ; dining-room FR: salle à manger [f]
ห้องรับประทานอาหาร[n. exp.] (hǿng rappra) EN: dining room FR: salle à manger [m]
ห้องทานข้าว[n. exp.] (hǿng thān k) EN: dining room FR: salle à manger [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dining room
Back to top