ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dine off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dine off*, -dine off-

dine off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dine off (phrv.) ทานอาหารจาก (ภาชนะ) Syn. eat off, eat out of, feed off
dine off (phrv.) มีชื่อเสียงในเรื่อง Syn. dine out on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dine off
Back to top