ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dine in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dine in*, -dine in-

dine in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dine in (phrv.) ทานอาหารในหรือที่บ้าน Syn. eat in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ready your breakfast and eat hearty for tonight we dine in hell!ชาวสภาทั้งหลาย ข้ายืนอยู่เบื้องหน้า หาใช่เพียงฐานะราชินี
Unt tonight, we dine in hell.คืนนี้เราจะกินข้าวกันในนรก
I recognized your catchphrase, "Tonight we dine in hell!"ฉันจำคำพูดติดปากนายได้ "คืนนี้เราจะกินข้าวกันในนรก"
Is gonna be okay then. Listen, there is some vicodine in my bag...มันจะไม่เป็นไร ฟังนะ ทำไมเธอไม่กดกลิ่งเรียกพี่?

dine in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast FR: participer à la noce
ค่าไอโอดีน[n. exp.] (khā ai-ōdīn) EN: iodine value ; iodine adsorption value ; iodine number ; iodine index FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dine in
Back to top