ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

din in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *din in*, -din in-

din in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
din in (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอนสั่ง, สั่งสอนซ้ำซากเพื่อให้ทำ
din in (phrv.) ส่งเสียงอึกทึก (มักใช้รูป continuous tense) See also: ส่งเสียงดัง Syn. dim down
din into (phrv.) ส่งเสียงอึกทึก (มักใช้รูป continuous tense) See also: ส่งเสียงดัง Syn. dim down, din in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Saladin inserts a word that you'll fight to breach the peace. - That you had calls.ซาลาดินประกาศว่า การต่อสู้ของท่านจะทำให้เกิดสงคราม.
There's some Vicodin in the bathroom if you need it.มียาไวโคดีนในห้องน้ำนะครับ
The Bagrationi necklace made by the Finnish jeweler Hiskias Pendin in 1860.สร้อยบากาโทนี่ ที่ทำโดยช่างเพชรชื่อฮิสเคียส เพนดินในปี 1860

din in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินอินทรีย์[n. exp.] (din insī) EN: organic soil FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า din in
Back to top