ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dicker with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dicker with*, -dicker with-

dicker with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dicker with (phrv.) ต่อรองราคากับ Syn. bargain with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dicker with
Back to top