ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dicker over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dicker over*, -dicker over-

dicker over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dicker over (phrv.) ต่อรองราคา Syn. bargain about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dicker over
Back to top