ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dicker for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dicker for*, -dicker for-

dicker for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dicker for (phrv.) ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ Syn. bargain for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dicker for
Back to top