ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devoid of life

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devoid of life*, -devoid of life-

devoid of life ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devoid of life (adj.) ตายแล้ว See also: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ Syn. deceased, departed, deprived of life, gone, lifeless, no longer living Ops. alive, living, animated, living, vital, being, existing, active

devoid of life ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปราศจากชีวิต[adj.] (prātsajāk c) EN: devoid of life ; inanimate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devoid of life
Back to top