ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devilishness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devilishness*, -devilishness-

devilishness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devilishness (n.) ความโหดร้าย See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม Syn. viciousness, vileness Ops. righteousness, virtuousness

devilishness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔性[ましょう, mashou] (n,adj-no) devilishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devilishness
Back to top