ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dethronement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dethronement*, -dethronement-

dethronement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dethronement (n.) การขับออกไป See also: การปลดออก, การเนรเทศ, การย้ายออกไป Syn. deposition
dethronement (n.) การปลดออกจากตำแหน่ง See also: การขับจากอำนาจ
dethronement (n.) การล้มล้างจากอำนาจ See also: การโค่นล้มจากอำนาจ Syn. downfall

dethronement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃位[はいい, haii] (n,vs) dethronement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dethronement
Back to top