ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

determinism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *determinism*, -determinism-

determinism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
决定论[jué dìng lùn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 决定论 / 決定論] determinism

determinism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิยัตินิยม[n.] (niyattiniyo) EN: determinism FR: déterminisme [m]

determinism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Determinismus {m}determinism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า determinism
Back to top