ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

determine on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *determine on*, -determine on-

determine on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
determine on (phrv.) ตัดสินให้ได้รับ Syn. dicide on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า determine on
Back to top