ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deputize for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deputize for*, -deputize for-

deputize for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deputize for (phrv.) แต่งตั้งเป็นตัวแทน See also: ให้รักษาการแทน Syn. stand for, stand in

deputize for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รับงานแทน[v. exp.] (rap ngān th) EN: deputize for FR:
แทน[v.] (thaēn) EN: represent ; replace ; act for ; take the place of ; deputise for ; deputize for FR: représenter ; remplacer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deputize for
Back to top