ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deposit account

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deposit account*, -deposit account-

deposit account ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deposit account (n.) บัญชีเงินฝาก Syn. savings account, checking account
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deposit accountบัญชีเงินฝากประจำ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัญชีธนาคาร (n.) deposit account See also: bank account
บัญชีเงินฝาก (n.) deposit account See also: bank account Syn. บัญชีธนาคาร
DA (abbr.) บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please enter your deposit account...กรุณากด หมายเลขบัญชีที่ถูกต้อง

deposit account ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
総合口座[そうごうこうざ, sougoukouza] (n) savings account; deposit account

deposit account ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีเงินฝาก[n. exp.] (banchī ngoe) EN: deposit account ; bank account ; account FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากประจำ[n. exp.] (banchī ngoe) EN: deposit account FR:
บัญชีออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ømsa) EN: savings account ; deposit account FR: compte d'épargne [m]
บัญชีธนาคาร[n. exp.] (banchī than) EN: deposit account FR: compte bancaire [m]

deposit account ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depot {n} (für Wertpapiere)securities deposit account
Festgeldkonto {n}fixed-term deposit account

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deposit account
Back to top